بررسی تأثیر رهبری دانش بر نوآوری و یادگیری مشارکتی کارکنان نمایندگی‌های مجاز سایپا در استان اردبیل

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سمیه صائب نیا

چکیده

زمینه و هدف: امروزه تغييرات سریع و افزایش رقابت باعث شده که سازمان‌ها برای ماندگاری در محیط به دنبال راه‌حل‌های جدید باشند. در چنین شرایطی توجه به عواملی همچون رهبری دانش، نوآوری و یادگیری مشارکتی به آن‌ها کمک می‌کند تا خود را با تغشیرات محیطی انطباق داده و در صحنه رقابت باقی بمانند. هدف اين پژوهش، بررسی رابطه بین رهبری دانشی با نوآوری و یادگیری مشارکتی کارکنان می‌باشد.


مواد و روش‌ها‌: جامعه آماري این پژوهش، شامل کلیه کارکنان نمایندگی‌های گروه خودروسازی سایپا در استان اردبیل می‌باشد که بر اساس جدول مورگان، حجم نمونه، 186 نفر به دست آمد، اما با توجه به استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری، 200 پرسش‌نامه بر اساس روش نمونه‌گيري تصادفي ساده در بین جامعه آماری توزیع گردید. ابزار گردآوري دادهها، پرسش‌نامه استاندارد می‌باشد که روايي آن بر اساس روايي صوری و پايايي آن با ضريب آلفاي کرونباخ (0/91) محاسبه گرديد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل (Lisrel) 8/8 انجام گرفت.


یافته‌ها: بین رهبری دانش و نوآوری، رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و همچنین رابطه مثبت و معنی‌دار بین رهبری دانش و یادگیری مشارکتی تأیید شد. 


نتیجه‎گیری: مسؤولان نمایندگی‌های سایپا با به اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات و تبادل تجربیات و اطلاعات مدیران موفق و همچنین با ایجاد بستر فرهنگی مناسب و مطلوب، سازمان یادگیرنده را پایه‌ریزی و تولید و انتقال دانش و ایجاد نوآوری را در نمایندگی‌ها ارتقا می‌بخشند.


کلید واژه‌ها: رهبری دانش، نوآوری، یادگیری مشارکتی کارکنان، نمایندگی‌های مجاز سایپا، اردبیل

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
بررسی تأثیر رهبری دانش بر نوآوری و یادگیری مشارکتی کارکنان نمایندگی‌های مجاز سایپا در استان اردبیل. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 8ژانویه2019 [ارجاع شده 20ژوئن2021];4(2):83-1. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/134
نوع مقاله
مقاله پژوهشی