تأثير فناوری اطلاعات و مديريت دانش در بهبود عملکرد اداره بهزيستی شهرستان خمين

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

منیره کتابچی

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه، بدست آوردن يک رابطه معني‌دار، ميان بهره‌گيري از دانش و سيستم‌هاي فناوري اطلاعات و بهره‌وري کارکنان در اداره بهزيستي مي‌باشد. اين پژوهش تحليلي و کمي، با هدف بررسي نقش و تأثير دانش و فناوري اطلاعات و مديريت دانش در بهره‌وري و مديريت منابع انساني اداره بهزيستي شهرستان خمين انجام گرديد.


مواد و روش‌ها‌: جامعه آماري اين پژوهش، شامل تمامي کارکنان شاغل در اداره بهزيستي مي‌باشد که از ميان آنها، 60 نفر به عنوان نمونه در سال 1395 انتخاب شدند. دانش و فناوري اطلاعات به عنوان متغير مستقل و مديريت منابع انساني سازمان به عنوان متغير وابسته تعیین شد. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه باز و بسته بود و تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS نسخه 19 و روش آماري تی استیودنت انجام گرفت.


یافته‌ها: نتايج نشان داد که ميان بهره‌گيري از سيستم‌هاي فناوري اطلاعات و ارتقاي بهره‌وري کارکنان در سازمان، رابطه معني‌داری وجود دارد. 


نتیجه‎گیری: با توجه به نتايج به دست آمده، ضروري است که به نقش فناوري اطلاعات و مديريت دانش در سازمان‌ها خصوصاً اداره بهزيستي شهرستان خمين پرداخته و روابط‌شان با بهبود عملکرد کارکنان بررسي گردد.


کلید واژه‌ها: فناوري اطلاعات، مديريت دانش، بهزيستي، بهبود عملکرد، شهرستان خمين

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
تأثير فناوری اطلاعات و مديريت دانش در بهبود عملکرد اداره بهزيستی شهرستان خمين. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 8ژانویه2019 [ارجاع شده 20ژوئن2021];4(2):77-2. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/117
نوع مقاله
مقاله پژوهشی