بررسی عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی شهرستان نایین

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مريم حسين‌زاده بافراني نفیسه رفیعی

چکیده

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی شهرستان نایین انجام گردید.


مواد و روش‌ها‌: جامعه مورد مطالعه، شامل کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان نایین در سال تحصیلی 96-1395 بود و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، نمونه‌ای به حجم 100 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق ساخته با ضریب آلفای 87 درصد بود. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها، آمار توصیفی و استنباطی و محاسبه میانگین، انحراف استاندارد، خی‌دو از نرم‌افزار SPSS نسخه 12 استفاده شد.


یافته‌ها: چهار عامل فردی، اجتماعی، سازمانی و اقتصادی، نقش بسزایی در فرسودگی شغلی معلمان دارد. تأثیرعوامل فردی و سازمانی بر فرسودگی شغلی بسیار زیاد است. ولی تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی بر فرسودگی شغلی در سطح متوسط می‌باشد. مشغله فکری معلم، تغيير و كاهش جايگاه اجتماعي معلم در جامعه، تعداد زياد دانش‌آموزان در كلاس، پايين بودن حقوق و مزاياي شغلی معلم به ترتیب به عنوان عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی و اقتصادی نقش بیشتری در فرسودگی شغلی معلمان داشتند. 


نتیجه‎گیری: با توجه به نقش خطیر معلمان در فرایند تعلیم و تربیت نسل آینده و کاهش تأثیر عوامل شناسایی شده فرسودگی شغلی معلمان؛ ضرورت توجه بیشتر به جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی و برگزاری دوره‌های آموزشی جهت ارایه راهکار عملی نقش بسزایی خواهد داشت.


کلید واژه‌ها: فرسودگي شغلي، معلم، مقطع ابتدایی، اشتغال

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . بررسی عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی شهرستان نایین. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 11آگوست2018 [ارجاع شده 20ژوئن2019];:35-2. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/111
نوع مقاله
مقاله پژوهشی