اصلاح و ايجاد تحول در نظام اداري با نیروی انسانی توانمند، جهت دستیابی به نظام اداری مطلوب (مطالعه موردی: استانداری استان مرکزی)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مهتاب عشقی- عراقی لیلا گودرزی محمد جهانگیری

چکیده

زمینه و هدف: نظام اداري هر کشور، مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می‌باشد و نقش نظام اداري در ساختارهاي اقتصادي، سیاسی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظام کلان جامعه بسیار اثرگذار و حیاتی است. این تحقیق با هدف ارائه راهکارهای اصلاح و تحول در نظام اداري با نیروی انسانی توانمند جهت دستیابی به نظام اداری مطلوب، صورت گرفت.


مواد و روش‌ها‌: مطالعه حاضر به روش پیمایشی- توصیفی انجام شد. جامعه آماری شامل کارکنان استانداری استان مرکزی (120 نفر) بوده که بر اساس فرمول کوکران یک نمونه 92 تایی به صورت تصادفی انتخاب شدند. از آزمون فريدمن جهت رتبه‌بندي متغيرها و از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 براي انجام عمليات آماري استفاده شده است. پرسش‌نامه محقق‌ساخته بر اساس طیف لیکرت با ضریب پایایی 0/87 تهیه شد که بر اساس آن 5 شاخص در قالب 3 مؤلفه اصلی به عنوان عوامل مؤثر بر اصلاح و ايجاد تحول در نظام اداري با نیروی انسانی توانمند جهت دستیابی به نظام اداری مطلوب در نظر گرفته شدند.


یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین اصلاح و ايجاد تحول در نظام اداري با متغیرهای ایجاد پایگاه‌هاي ارائه خدمات و اطلاعات، ارائه آموزش‌هاي لازم، متناسب‌سازي دانش، مهارت و نگرش کارکنان دولت با شغل و اصلاح فرایندها وجود دارد. در میان پنج عامل اصلی شناسایی شده مؤثر بر اصلاح و ايجاد تحول در نظام اداري کشور، رتبه‌بندی عوامل به صورت استقرار دولت الکترونیک با میانگین 4/44، استانداردسازي شرایط جذب و تصدي مشاغل با میانگین 4/21، عوامل عدالت استخدامی و نظام پرداخت با میانگین 4/05، عوامل توانمندسازي منابع انسانی با میانگین 2/43 و اصلاح ساختارها و فرایندها با میانگین 2/97، عوامل سلامت اداری با میانگین 1/67 شناسایی شده‌اند. 


نتیجه‎گیری: یافته‌هاي مربوط به اصلاح و ايجاد تحول در نظام اداري با نیروی انسانی توانمند در استانداری استان مرکزی، وضعیت مطلوبی را از نظر اجرایی نمودن برنامه‌هاي تحول اداري نشان داد.


کلید واژه‌ها: تحول، نظام اداری مطلوب، نیروی انسانی

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, , . اصلاح و ايجاد تحول در نظام اداري با نیروی انسانی توانمند، جهت دستیابی به نظام اداری مطلوب (مطالعه موردی: استانداری استان مرکزی). مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 11آگوست2018 [ارجاع شده 20ژوئن2019];:55-6. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/110
نوع مقاله
مقاله موردی