بررسی تأثیر ارزش‌های فردی مدل شوارتز بر کارآفرینی (مطالعه موردی: بانک صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمدرضا منصوری محمدرضا منصوری

چکیده

زمینه و هدف: در مطالعات کارآفرینی، رویکردهای متعددی نظیر رویکردهای روان‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی جامعه مورد توجه محققان قرار گرفته که هر یک، تأثیر عوامل گوناگونی را برکار آفرینی بررسی نموده‌اند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ارزش‌های فردی شوارتز بر کارآفرینی در صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان انجام گردید.


مواد و روش‌ها‌: پژوهش حاضر به روش توصیفی- پیمایشی با ماهیت کاربردی و با رویکرد علی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه متقاضیان وام کارآفرینی صندوق امید اصفهان و تعداد نمونه شامل 110 نفر بود که با استفاده از فرمول کفایت داده‌ها برای معادلات ساختاری محاسبه گردید. ابزار تحقیق، پرسش‌نامه استاندارد شده بر اساس ارزش‌های فردی شوارتز بود که پس از تأیید روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفت. تعیین روایی پرسش‌نامه‌ها با استفاده از روش محتوایی و تعیین پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای کلیه متغیرها از 0/79 تا 0/87  برآورد گردید. برای بررسی فرضیات از روش معادلات ساختاری در نرم‌افزار Smart Pls3 استفاده شد.


یافته‌ها: ارزش‌های فردی شوارتز شامل خیرخواهی، امنیت، قدرت، موفقیت، برانگیختگی، لذت‌طلبی، خوداتکایی و جهان‌گرایی بر کارآفرینی تأثیر داشته و قدرت پیش‌بینی آن را دارد. همچنین متغیر قدرت، دارای بیشترین تأثیر و متغیرهای همنوایی و سنت‌گرایی بر کارآفرینی متقاضیان وام صندوق امید اصفهان تأثیری ندارند. 


نتیجه‎گیری: با توجه به اینکه ارزش‌ها از طریق نهادهای اجتماعی مانند خانواده، حکومت، مدرسه، رسانه، نهادهای مذهبی و اجتماعی وارد ساختار شخصیتی نوجوانان می‌شود، پیشنهاد می‌گردد عوامل مؤثر نامبرده از طریق این نهادها از کودکی و نوجوانی در افراد نهادینه و تقویت شوند.


کلید واژه‌ها: ارزش‌های فردی، صندوق کارآفرینی امید، کارآفرینی

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . بررسی تأثیر ارزش‌های فردی مدل شوارتز بر کارآفرینی (مطالعه موردی: بانک صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان). مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 11آگوست2018 [ارجاع شده 26می2019];:43-4. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/109
نوع مقاله
مقاله موردی