امکان‌سنجی استقرار سیستم تله مدیسین در بیمارستان فاطمه زهرا (س) اصفهان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

فرشته داوری

چکیده

زمینه و هدف: هدف از انجام مطالعه، امکان‌سنجی بیمارستان فاطمه زهرا (س) اصفهان برای استقرار سیستم تله مدیسین می‌باشد.


مواد و روش‌ها‌: این مطالعه از نوع توصیفی- ﻣﻘﻄﻌﯽ بود. جامعه پژوهش شامل 25 نفر رئیس و مدیر بیمارستان و مدیر مالی، مدیر فناوری اطلاعات، پزشکان متخصص و فوق تخصص بیمارستان بودند که به علت تعداد کم جامعه آماری، نمونه‌گیری تمام شماری انجام شد. ابزار تحقیق میدانی؛ مصاحبه، مشاهده و پرسش‌نامه استاندارد شده بود که روایی آن توسط اساتید و متخصصین و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (87/0 درصد) مورد بررسی قرارگرفت. از نرم‌افزار آماری SPSS برای تحلیل داده‌ها استفاده گردید.


یافته‌ها: بیمارستان مورد مطالعه، زیرساخت‌های فنی لازم برای پیاده‌سازی تله مدیسین را دارا بوده و مسؤول فناوری اطلاعات نیز از سطح آگاهی خوبی نسبت به فناوری تله مدیسین برخوردار بود. بیمارستان دارای برنامه استراتژیک که شامل تله مدیسین باشد، نبوده و هیأت مدیره تله مدیسین را حمایت نمی‌کردند، اما بیمارستان از حمایت مدیر ارشد اجرایی در این باره برخوردار است. کمبود کادر فنی، مشکلات بیمه و بازپرداخت، هزینه‌های اولیه و کمبود کادر پزشکی، هزینه‌های جاری و آموزش و مقاومت کادر پزشکی، به ترتیب اولویت، از موانع اساسی پیاده‌سازی تله مدیسین بوده و موانع محدودیت زمانی، نگرش کارکنان، مشکلات صدور مجوز، مسائل مربوط به محرمانگی و رقابت، دارای اهمیت کمتری می‌باشند. 


نتیجه‎گیری: با توجه به اینکه بیمارستان از زیرساخت‌های فنی لازم برای پیاده‌سازی سیستم تله مدیسین برخوردار بوده و مسؤول واحد فناوری اطلاعات با فناوری تله مدیسین آشنایی دارد؛ هزینه استقرار این سیستم در بیمارستان قابل ملاحظه نبوده و مقرون به صرفه است. تدوین برنامه استراتژیک مناسب، انجام برنامه‌های آموزشی برای تغییر فرهنگ اداری کارکنان و هماهنگی‌های لازم با سازمان‌های بیمه‌گر پیشنهاد می‌گردد.


کلید واژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات، پزشکی از راه دور، بیمارستان فاطمه زهرا (س)

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
امکان‌سنجی استقرار سیستم تله مدیسین در بیمارستان فاطمه زهرا (س) اصفهان. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 11آگوست2018 [ارجاع شده 20ژوئن2019];:24-. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/108
نوع مقاله
مقاله پژوهشی