رابطه هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه کاشان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

فاطمه یزدانی

چکیده

زمینه و هدف: هوش، به عنوان یکی از ویژگی‌های اساسی که باعث تفاوت‌های فردی بین افراد می‌شود مورد توجه است. علاوه بر جنبه‌های شناختی هوش، جنبه‌های غیر شناختی از جمله هوش هیجانی در موفقیت افراد تأثیرگذار است. همچنین نگرش مثبت و شادکامی نیز در زندگی باعث احساس مطلوب و موفقیت افراد خواهد شد. لذا در این مقاله به مطالعه رابطه هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه کاشان پرداخته‌ایم.


مواد و روش‌ها‌: نوع مطالعه از نظر هدف كاربردي و از نظر اجرا، توصیفی همبستگی است. جامعه آماري تحقيق دانشجويان دانشگاه كاشان بوده‌ و نمونه به صورت تصادفي ساده 351 نفر انتخاب شده است. براي جمع‌آوري اطلاعات از پرسش‌نامه هوش هيجاني بار-آن با 30 گويه در 5 مؤلفه (خودآگاهي هيجاني، حل مسأله، استقلال، خوش‌بيني و مسؤوليت‌پذيري) و پرسش‌نامه شادكامي با 20 گويه استفاده شده است.


یافته‌ها: تحليل داده‌ها در دو بخش توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. يافته‌ها نشان داد كه بين هوش هيجاني افراد و شادكامي رابطه وجود دارد و هر چه ميزان هوش هيجاني افراد بالاتر باشد نسبت به مسائل خوش بين‌تر و شادتر هستند. 


نتیجه‎گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، ضروری است که به کیفیت روابط افراد توجه شود تا بتوانند درکنار هم محیطی شاد را تجربه کنند. مهارت حل مسأله، بیان احساسات و مسؤولیت‌پذیری را در افراد پرورش دهیم.


کلید واژه‌ها: دانشجویان، دانشگاه، شادکامی، هوش هیجانی

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
رابطه هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه کاشان. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 11آگوست2018 [ارجاع شده 20ژوئن2019];:18-3. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/107
نوع مقاله
مقاله پژوهشی