بررسی نقش مشارکت شهروندان در پایداری مدیریت محلی شهری

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مرضیه راستاد بروجنی

چکیده

زمینه و هدف: رشد شهرنشینی و شکل‌گیري مقیاس‌هاي جدید از رشد شهرها، شهر و مدیریت آن را با چالش‌هاي بیشماری مواجه کرده است. بخش اعظم این مشکلات ریشه در طرح‌های توسعه‌ای و مدیریت‌های متمرکز با رویکرد از بالا به پایین و نادیده انگاشتن نقش شهروندان در فرایند توسعه جوامع شهری دارد. هویت محلی، زیربناي مدیریت محلی و مدیریت محلی ابزار اصلی توسعه پایدار به شمار می‌رود که بطور متقابل با یکدیگر در رابطه هستند: مدیریت محلی با برخورداری از دانش‌های نوین و فناوری‌های مدرن، منجر به ایجاد و توسعه بسترهای مشارکتی مردم و ظرفیت‌های محلی می‌گردد. همچنین مشارکت مردم و استفاده از دانش بومی آنها به بهبود کارایی مدیریت محلی و مدیریت شهری کمک می‌کند. این پژوهش با هدف بررسی مفهوم مدیریت محلی و نقش‌پذیری آن توسط مشارکت شهروندان، اثرات، نتایج و راهکارهای مؤثر در مدیریت محلی و بهینه شهر انجام گرفته است.


مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه اسنادي کتابخانه‌اي به بررسی مشارکت، مدیریت محلی، نقش سازمان‌های محلی و غیره پرداخته است.


نتیجه‎گیری: امروزه در جامعه شهري، محلات، بنيادي‌ترين عناصر شهري و حلقه واسط بين مديريت شهري و شهروندان و ابزاری مؤثر جهت دستيابي به توسعه پايدار شهري هستند. از گذشته‌هاي دور، محلات در شكل‌دهي و سازماندهي امور شهري جايگاه ويژه داشتند و امروزه می‌بایست از نقش محلات در بهبود و ساماندهی شهر غافل نماند.


کلید واژه‌ها: پایداری، مشارکت شهروندان، مدیریت محلی، مدیریت بهینه

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
بررسی نقش مشارکت شهروندان در پایداری مدیریت محلی شهری. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 11آگوست2018 [ارجاع شده 20ژوئن2019];:67-5. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/105
نوع مقاله
مقاله مروری