بررسی رابطه خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی با رسالت مسیر شغلی در دانشجویان

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

زهرا خوانساری پریسا نیلفروشان

چکیده

زمینه و هدف: رسالت به عنوان اعتقاد و باور به اين که مسير شغلي فرد، بخش اصلي از احساس او از هدف و معناي زندگي است، اهمیت دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی با رسالت مسیر شغلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور قهدریجان اصفهان انجام شد.


مواد و روش‌ها‌: جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور قهدریجان در سال تحصیلی 1396-97 بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی از بین دانشجویان 300 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه رسالت مسیر شغلی دیک و استیگر و پرسش‌نامه خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی تیلور و بتز بود. داده‌های به دست آمده با روش ضریب همبستگی پیرسون رگرسیون با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل گردید.


یافته‌ها: نتایج بیانگر آن است که بین خودکارآمدی تصمیم‌گیری شغلی و همه مؤلفه‌های آن با رسالت مسیر شغلی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد و این مؤلفه می‌تواند رسالت مسیر شغلی را نیز پیش‌بینی کند. 


نتیجه‎گیری: داشتن رسالت مسير شغلي رابطه مثبت با تصميم‌گيري، خودکارآمدی، خود روشني و اهميت انتخاب کار دارد، لذا از نتایج پژوهش می‌توان در انتخاب مسیر شغلی و شکوفا کردن استعدادهای دانشجویان استفاده نمود.


کلید واژه‌ها: خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی، رسالت مسیر شغلی، تصمیم‌گیری شغلی

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . بررسی رابطه خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی با رسالت مسیر شغلی در دانشجویان. مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 11آگوست2018 [ارجاع شده 20ژوئن2019];:1-. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/104
نوع مقاله
مقاله پژوهشی