ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن بر اساس مدل تعالی سازمانی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سمیرا سیف افشین ابراهیمی شاملو

چکیده

زمینه و هدف: مدل‌های تعالی، روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها می‌باشند. با به کارگیری این مدل‌ها، سازمان می‌تواند عملکرد خود را با سایر رقبا در سطح ملی و بین‌المللی مقایسه کند. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن شهرستان کرمانشاه بر اساس مدل تعالی سازمانی و حوزه‌های نه‌گانه مندرج در دو گروه نتایج و توانمندسازها می‌باشد.


مواد و روش‌ها‌: این مطالعه کاربردی، به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان و رؤسای شعبات بانک مسکن شهرستان کرمانشاه در سال 1396 با تعداد 86 نفر بود. نمونه‌گیری به روش تمام شماری انجام شد و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه استاندارد بود. این پرسش‌نامه 36 سؤال بسته و هم وزن داشت. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه‌ای به وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه 19 انجام شد.


یافته‌ها: نتایج بیانگر آن بود که تعالی سازمانی بانک مسکن، در تمامی معیارهای EFQM (European Foundation for Quality Management) شامل معیار رهبری، خط‌مشی و استراتژی، مدیریت کارکنان، مشارکت منابع، فرایندها، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد در سطح 50 درصد و خوبی قرار دارند، ولی وضعیت کاملاً مطلوبی نیست و در زمینه‌های مدیریتی و رهبری، کارکنان، مشارکت و منابع، فرایندهای سازمانی مشکلات و نارسایی‌هایی وجود دارد. 


نتیجه‎گیری: پرداختن به زمینه‌های بهبود و تلاش در جهت مرتفع ساختن مشکلات و نارسایی‌ها، می‌تواند سبب ارتقای تعالی بانک گردد. لذا به مدیران ارشد بانک پیشنهاد می‌شود با توجه به کارآمد بودن این مدل با بررسی مفاهیم و زیرمعیارهای آن، سعی در جهت بهبود هر یک از معیارهای EFQM نمایند. پس از برنامه‌ریزی و اجرای آنها، بررسی و بازبینی مجدد، کلید اصلی برای موفقیت خواهد بود.


کلید واژه‌ها: مدل تعالی سازمانی، ارزیابی عملکرد، توانمندسازها، نتایج

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
, . ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن بر اساس مدل تعالی سازمانی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه). مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 8ژانویه2019 [ارجاع شده 20ژوئن2021];4(2):140-6. Available from: http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/103
نوع مقاله
مقاله موردی